administratiekantoor de hulp

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Opdrachtnemer: Administratiekantoor De Hulp.
1.3 Opdracht/ Werkzaamheden: Al hetgeen waartoe opdracht is gegeven, of hetgeen door Opdrachtnemer uit anderen hoofde wordt verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.4 Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder bescheiden of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder bescheiden of gegevensdragers.
1.5 Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Indien het een schriftelijke afspraak betreft, worden deze werkzaamheden verricht conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en/ of opdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Elke Overeenkomst komt in beginsel tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. Zolang de getekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer niet ondertekend retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Opdrachtnemer vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.3 Indien de Overeenkomst mondeling is verstrekt of de Opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door Opdrachtnemer, wordt, indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever toch start met de uitvoering van de Overeenkomst, deze Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever evenals hieruit voortvloeiende administratief- en/of strafrechtelijke boeten.
4.6 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd.
4.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen elektronisch met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische middelen risico’s kleven. Partijen bepalen hierbij jegens elkander niet aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Dit geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer maakt van elektronische communicatie in contacten met derden waaronder de (Nederlandse) Belastingdienst. In geval van twijfel omtrent de inhoud van elektronische communicatie zijn de data-uittreksels uit de systemen van Opdrachtnemer bepalend.

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon, deskundige of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
5.3 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn dan tevens op die afzonderlijke overeenkomsten van toepassing.
5.4 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.5 De uitvoering van de Werkzaamheden zijn niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
5.6 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtnemer kan in verband met niet naleving door Opdrachtgever van deze wet- en regelgeving niet worden aangesproken.
5.7 Opdrachtnemer kan in afwijking van de Overeenkomst uit hoofde van wet- en regelgeving gehouden zijn om meerwerk te verrichten. Indien zulks geschiedt, is Opdrachtnemer gerechtigd dit meerwerk in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.8 De Werkzaamheden van Administratiekantoor De Hulp beperken zich uitsluitend tot hetgeen in de onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever opgestelde overeenkomst dan wel Opdrachtbevestiging is opgenomen. Alle handelingen en/of beslissingen van de Opdrachtgever, en de gevolgen daarvan, naar aanleiding van de uitkomst van de Werkzaamheden komen voor diens rekening en risico.
5.9 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5.11 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of betaald.
5.12 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.13 De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden, die door derden waaronder de onder artikel 5.2 genoemde persoon, deskundige of derden worden verricht voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.

6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van lid 6.3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7. HONORARIUM
7.1 Indien Partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een honorarium per uur of andere eenheid of kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Opdrachtbevestiging.
7.2 De Opdrachtnemer doet op verzoek van de Opdrachtgever tevoren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde Opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.5 Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.7 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen ter zake verrichtte en/of door haar nog te verrichten Werkzaamheden.
7.8 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.
7.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de opdracht te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Opdracht. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien de verhoging meer dan 15% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.10 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.11 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8. BETALING
8.1 Betaling dient in beginsel te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van zeven (7) dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.5 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proces-kostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten zullen integraal voor rekening van Opdrachtgever zijn, indien deze in (overwegende) mate in het ongelijk wordt gesteld.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
9.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10. ONDERZOEK, RECLAMES
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

11. OPZEGGING
11.1 Beide partijen kunnen de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
11.2 Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
11.3 Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11.4 Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12. OPSCHORTINGSRECHT
Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Het voormelde recht tot opschorting van haar verplichtingen komt Opdrachtnemer ook toe indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar (toekomstige) (betalings)verplichting voor de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende Opdracht zal nakomen.

13. TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
13.1 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
13.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 13.1. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.


14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
14.3 In afwijking van hetgeen onder 14.2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

15. VRIJWARINGEN
15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
15.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten
16. RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

17. OVERMACHT
17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
17.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

18. GEHEIMHOUDING
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
19.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20. GESCHILLEN
20.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation.
20.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer.

21. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

22. PRIVACY
22.1 Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/ of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Bij gebreke van een separate verwerkersovereenkomst, zullen deze voorwaarden gelden als de verbintenis die in de wet AVG wordt bedoeld.
22.2 Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze algemene voorwaarden genoemd zijn. Opdrachtgever staat Opdrachtgever toe om de Persoonsgegevens te gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden.
22.3 Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer worden toegekend in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de Persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.
22.4 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de Opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
22.5 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG, naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
22.6 De verplichtingen van de Opdrachtnemer die uit de Overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verweren in Opdracht dan wel onder het gezag van Opdrachtnemer.
22.7 Opdrachtnemer zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens) Opdrachtnemer staat er niet voor in dat beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
22.8 Op verzoek van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer informatie verstrekken over de door Opdrachtnemer toegepaste beveiligingsmaatregelen. Door het aanbod van Opdrachtnemer te aanvaarden, dan wel de diensten te gebruiken, verklaart Opdrachtgever de toegepaste beveiligingsmaatregelen passend te achten in verband met de aard en gevoeligheid van de verwerkte (persoons)gegevens. Indien Opdrachtnemer bepaalde minimumeisen of voorwaarden heeft gesteld aan Opdrachtnemer, om te voorkomen dat Opdrachtgever door onoordeelkundig gebruik of anderszins de effectiviteit van de door Opdrachtnemer genomen beveiligingsmaatregelen zou ondermijnen, zal Opdrachtgever deze steeds stipt naleven.
22.9 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
22.10 In het geval van een datalek, zal Opdrachtnemer zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld te informeren, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van den eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Indien de wet- en /of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.
22.11 Een melding moet door Opdrachtnemer alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

23. ONLINE DIENSTVERLENING
Opdrachtnemer maakt gebruik van door derden geleverde systemen om online diensten te kunnen verlenen. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer Opdrachtgever geheel doorverwijst naar de betreffende derde, waarna er mogelijk een Overeenkomst tussen de derde en Opdrachtgever tot stand komt. Het is ook mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst direct met Opdrachtnemer sluit. In dat laatste geval dienen de algemene voorwaarden van de derde gelezen te worden alsof het de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn. Eventuele algemene voorwaarden van derden dan wel andere contractuele verplichtingen, worden voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst met de derde kenbaar gemaakt.

24. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
Recente voorwaarden zijn te vinden op de website www.administratiekantoor-dehulp.nl, controleer regelmatig deze algemene voorwaarden zodat u altijd op de hoogt